VEILIGHEIDSCOORDINATIE

 
Volgens het koninklijk besluit van 25/01/02 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen dient op alle bouwwerven waar minstens twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens tewerk gesteld worden een veiligheidscoördinator aangesteld te worden.
Dit K.B. is zowel van toepassing bij nieuwbouw als bij verbouwingswerken.
 
In de ontwerpfase wordt de veiligheidscoördinator – ontwerp aangesteld.
Deze wordt aangeduid door de bouwdirectie belast met het ontwerp, dus de architect.
Het contract echter wordt opgesteld tussen de bouwheer en coördinator.
De veiligheidscoördinator – ontwerp stelt het veiligheids- en gezondheidsplan op.
Hij opent tevens het coördinatiedagboek en postinterventiedossier.
 
Bij de uitvoering van het bouwwerk wordt de veiligheidscoördinator – verwezenlijking aangesteld.
Deze wordt aangeduid door de bouwdirectie belast met de uitvoering. Meestal is dit ook de architect.
Het contract echter wordt opgesteld tussen de bouwheer en coördinator.
De veiligheidscoördinator – ontwerp maakt het veiligheids- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier over aan de coördinator – verwezenlijking.
Deze past het veiligheids-en gezondheidsplan aan, houdt het coördinatiedagboek bij en vult het aan, vult tevens het postinterventiedossier aan.
Hij draagt bij de voorlopige oplevering van de werken het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het geactualiseerde postinterventiedossier over aan de opdrachtgever.
 
Beide functies van veiligheidscoördinatie ( ontwerp en verwezenlijking ) kunnen door dezelfde persoon uitgevoerd worden.
 
Wij treden op als veiligheidscoördinator niveau B, d.w.z. voor werken tot € 2.500.000,00.
 
Wij voldoen hiervoor aan de drie vereisten die aan een veiligheidscoördinator gesteld worden:
  • nodige diploma
  • aantal jaren nuttige ervaring
  • volgen van een aanvullende cursus veilgheidscoördinatie niveau B