LANDMETEN

 

 [Opmetingen] [Plannen]

   
A. OPMETINGEN   
   
Met moderne meetapparatuur worden terreinen en gebouwen opgemeten. De verwerking van de meetgegevens met topografische software zorgt ervoor dat een gedetailleerd opmetingsplan afgeleverd wordt dat zowel in digitale als papieren versie beschikbaar is.
 
Ons studiebureau voert volgende topografische opmetingen uit:
  • opmeting van gronden (bouwgrond–landbouwgrond–industrieterreinen-…)
  • opmeting van gebouwen (zowel in plattegrond als gevelaanzichten)
  • opmeting van hoeveelheden (materialen–grondverzet-…)
  • opmeting van wegenis
  • uitzetten van gebouwen, wegenis, parkings
  • nivelleringsmetingen
  • opmeten van verkavelingen

De opmeting van de terreinpunten geschiedt in driedimensionele coördinaten X,Y,Z. Ofwel wordt het terrein opgemeten in een lokaal assenstelsel, ofwel wordt de meting gekoppeld aan het referentiesysteem van Lambert dat in België gebruikt wordt. De hoogtemeting gebeurt eveneens ten opzichte van een lokaal referentievlak, of ten opzichte van het referentievlak van T.A.W. ( Tweede algemene waterpassing )
 


 
 

 

[Terug]

   
B. PLANNEN  
   
B.1. Opmetingsplan
 
Van de opmeting wordt een gedetailleerd opmetingsplan gemaakt waarbij aan de klant tevens een digitale versie kan bezorgd worden via e-mail of diskette.
Het opmetingsplan van een onroerend goed wordt aan de notaris bezorgd om integraal deel uit te maken van de notariële akte.
Bij de bouw van een woning is het noodzakelijk om over een degelijk opmetingsplan van de bouwgrond te beschikken. Dit laat toe het gebouw op correcte wijze in te planten.
Bij de aankoop van een onroerend goed vraagt u best vooraf een landmeter om een opmetingsplan op te maken vooraleer de notariële akte te laten opstellen.
De landmeter onderzoekt tevens of op het perceel geen erfdienstbaarheden rusten.
Op deze wijze vermijdt u enerzijds dat u voor onaangename verrassingen komt te staan, en anderzijds dat u onbestaande vierkante meters dure bouwgrond betaalt.
 
B.2. Proces-verbaal van afpaling
 
Wanneer je een perceel grond of gebouw koopt of verkoopt, dan doe je er best aan vooraf het onroerend goed te laten opmeten waarbij de perceelsgrenzen eenduidig vastliggen.
Zo vermijdt men naderhand oeverloze discussies met aanpalende eigenaars of de koper/verkoper.
 
Om de perceelsgrenzen vast te leggen doen wij voor u het nodige opzoekwerk: raadpleging van de atlas van de buurtwegen, notariële aktes, bestaande plannen, kadastrale plannen, ….
 
Het proces-verbaal van afpaling dat wij opmaken wordt ondertekend door alle betrokken eigenaars en wordt geregistreerd in het hypotheekkantoor.
De grenspunten tussen de verschillende percelen worden gematerialiseerd door grenspalen.
 
Ons landmeetkantoor voert zowel minnelijke als gerechtelijke afpalingen uit.
 
B.3. Proces-verbaal van muurovername
 
Wanneer men een woning bouwt tegen een bestaand gebouw, dan dien je de scheidingsmuur over te nemen indien je gebruik maakt van deze muur.
Voor aanvang van de bouwwerken wordt een proces-verbaal van muurovername opgemaakt waarbij de scheidingsmuur wordt opgemeten en de waarde ervan wordt bepaald op basis van vastgelegde eenheidsprijzen.
 
Wij voeren een gedetailleerde opmeting uit van de gehele scheidingsmuur en berekenen het bedrag van het over te nemen gedeelte.
Wij stellen het proces-verbaal van muurovername op dat na ondertekening door beide partijen eveneens geregistreerd wordt.
 
B.4. Digitaal terreinmodel
 
Bij terreinwerkzaamheden waar grote volumes grondverzet ( ophoging – uitgraving ) geschieden, zal aan de hand van een driedimensionele opmeting een digitaal terreinmodel aangemaakt worden.
De software laat toe het opgemeten terrein vanuit een willekeurig standpunt te bekijken.
Tevens is een nauwkeurige volumeberekening van de grondophoging of uitgraving mogelijk.
Vanzelfsprekend kunnen van het terrein de nodige profielen bekomen worden.
 
B.5. Verkavelingen
 
Wanneer een perceel in twee of meer loten verdeeld wordt, dan dient de eigenaar een verkavelingsaanvraag in te dienen.
Ons landmeetkantoor meet het te verkavelen terrein op waarbij de terreingrenzen nauwkeurig vastgelegd worden.
Tevens wordt een nivellering van het perceel uitgevoerd.
Daarna wordt de opmeting in plan gebracht, en wordt in samenspraak met de verkavelaar het terrein opgesplitst in de verschillende percelen.
Wij stellen het volledige verkavelingsdossier op en dienen dit in bij het bestuur.
Na het bekomen van de verkavelingsvergunning stellen wij de processen-verbaal op van de opmetingsplannen van de verschillende loten en materialiseren de grenspunten door middel van grenspalen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

[Terug]